Projekti

Od 2018 podrška tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji, u partnerstvu sa UNHCR. Ovaj projekat ima za cilj da podrži inkluziju i lokalnu integraciju za izbeglice i tražioce azila smeštene u prihvatnim centrima u jugoistočnoj Srbiji i centrima za azil (AC): Sjenica i Tutin u zapadnoj Srbiji, kroz aktivnosti trajnih rešenja i zaštitu.
Jul 2019. - mart 2020. Usluge rute, u partnerstvu sa NVO Nova Generacija, BiH, uz finansijsku podršku Arbeiter- Samariter-Bund Deutschland e.V. kroz IRIS mrežu. Projektne aktivnosti imaju za cilj stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju migrantima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Jul 2017. – oktobar 2018. Net Support, uz finansijsku podršku Fondacije Ana i Vlade Divac kroz kroz Mrežu Pomoć na ruti. Projektne aktivnosti imaju za cilj jačanje resursa udruženja za pružanje efikasnih i kvalitetnih usluga migrantima u oblasti ostvarivanja i zaštite njihovih prava. Senzibilizacija ciljne grupe će ojačati njihove kapacitete da se osnaže da prepoznaju kršenje prava i traže pomoć za zaštitu.
Maj – oktobar 2018. Svako dete. Važno je! uz finansijsku podršku Konrad-Adenauer-Stiftung. Opšti cilj je unapređenje položaja dece migrantske populacije školskog uzrasta u Pirotu i Beloj Palanci kroz povećanje nivoa svesti roditelja dece iz domicilne populacije o razumevanju kulturnih razlika; povećanje svesti roditelja dece migrantske populacije o važnosti redovnog obrazovanja; senzibilisanje javnosti o pravu svakog deteta na obrazovanje bez obzira na etničku, nacionalnu ili versku pripadnost.
Decembar 2017. - maj 2018. Podrška osnaživanju žena i devojaka migrantkinja, uz finansijsku podršku Komesarijata za izbeglice i migracije RS. Projektne aktivnosti su uključivale žene migrantkinje u centrima Pirot i Bosilegrad sa ciljem njihovog osnaživanja i unapređenja znanja i veština za izradu ručnih radova. One prave praktične i upotrebljive predmete za ličnu upotrebu, ili za prodaju na bazarima. Učešćem na bazarima koje organizuju lokalna udruženja, promovišemo interkulturalnu razmenu i toleranciju prema migrantskoj populaciji.
Novembar 2016. - Jun 2017. Izgradnja kapaciteta u okviru projekta Podrška lokalnom odgovoru na izbegličku krizu, uz finansijsku podršku Fondacije Ana i Vlade Divac Osnovni ciljevi su: unapređenje veština i znanja zaposlenih; poboljšanje vidljivosti / umrežavanje; promocija volonterizma; izrada strateških dokumenata.
Januar 2006 – Decembar 2017 Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima, uz finansijsku podršku UNHCR-a. Cilj je poboljšanje uslova života za izbeglice iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica koja žive u privatnom smeštaju i kolektivnim centrima na način da se inicira i podržava njihova bolja društvena integracija i stvaranje uslova za pristup garantovanim pravima u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Decembar 2005 - novembar 2006 Šeme diverzije, Centar za medijaciju Niš, u partnerstvu sa CSR Niš, sa finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-a. Cilj je da se maloletnici koji su počinili krivično delo, skrenu sa sudskog postupka na posredovanje / medijaciju između žrtve i počinioca. Takođe, edukacija medijatora i vršnjačkih medijatora, kao i uspostaviti Protokol o radu između pet nadležnih ministarstava.